Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

účinné od 15.6.2018

IRESOFT s.r.o.,

se sídlem: Purkyňova 99, Brno, 612 00 IČ: 26297850 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42453,

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 543 215 460 Fax: +420 543 214 572 E-mail: info@alveno.cz

(dále jen „Prodávající”)

 1. Úvodní ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky podrobně upravují právní vztahy mezi Prodávajícím a zákazníkem (dále též „kupující“) při prodeji zboží prostřednictvím elektronického obchodu na stránkách www.dochazkove-systemy.cz (dále též „elektronický obchod“).
  2. Elektronický obchod je určen výhradně pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  3. Vztahy Prodávajícího a kupujícího se ve věcech zde výslovně neupravených řídí českým právním řádem, a to zejména ustanoveními občanského zákoníku.
 2. Předmět smlouvy
  1. Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží uvedené v objednávce zadané prostřednictvím objednávkového formuláře elektronického obchodu a kupující se zavazuje zaplatit za dodání zboží dohodnutou cenu, to vše za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami.
 3. Objednání zboží a uzavření smlouvy
  1. Pro platné zadání objednávky v elektronickém obchodě je nutné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
  2. Před konečným a závazným potvrzením objednávky může kupující celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a opravit. Před provedením objednávky má kupující možnost seznámit se s tím, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
  3. Pokud s podobou objednávky kupující souhlasí, potvrzením objednávky bude objednávka s konečnou platností odeslána ke zpracování. Toto odeslání je závazné. Při potvrzení objednávky kupující rovněž potvrdí souhlas s těmito obchodními podmínkami a dále výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů platných v době učinění a odeslání objednávky.
  4. Na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Prodávající zašle e-mail potvrzující doručení objednávky. Prodávající je povinen toto potvrzení odeslat kupujícímu neprodleně po obdržení objednávky.
  5. Jakmile kupující obdrží od Prodávajícího e-mail potvrzující doručení objednávky, je nabídka Prodávajícímu k objednanému zboží včetně ceny uvedené v objednávce závazná až do doby dodání zboží kupujícímu, nejdéle však po dobu 30 dnů. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany Prodávajícího zaslanou kupujícímu e-mailem. Prodávající je povinen tuto akceptaci odeslat kupujícímu bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky a jejím posouzení. Od akceptace objednávky vznikají mezi Kupujícím a Prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky - množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, podmínit účinnost akceptace objednávky tím, že požádá kupujícího o autorizaci (další potvrzení) objednávky vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. K objednávce se nepřihlíží v případě, že kupující tuto autorizaci (další potvrzení) požadovaným způsobem provést odmítne. Na tyto skutečnosti bude kupující v e-mailu s akceptací jeho objednávky Prodávajícím rovněž upozorněn.
  7. Prodávající si také vyhrazuje právo neakceptování objednávky v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží v elektronickém obchodě.
  8. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je Prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění v elektronické formě po dobu 5 let a není přístupná třetím osobám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 4. Cena zboží a platební podmínky
  1. Cena zboží je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je uvedena v elektronickém obchodě jako cena konečná, bez DPH. Náklady na dopravu, jejichž výše je uvedena v elektronickém obchodě v popisu možných způsobů dodání a může se dle zvolené formy dodání lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena včetně nákladů na dopravu.
  2. Platba za zboží a náklady na dopravu se uskutečňuje dobírkou prostřednictvím sjednaného dopravce, hotově při osobním odběru v sídle Prodávajícího nebo převodem z účtu při platbě předem.
  3. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy Prodávajícím kupujícímu slouží zároveň i jako daňový doklad. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení.
  4. V případě, kdy kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
 5. Dodání zboží
  1. Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v místě uvedeném v objednávce.
  2. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 3. těchto obchodních podmínek, tj. akceptací objednávky ze strany Prodávajícího. V případě, že kupující zvolil variantu úhrady převodem na účet předem, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  3. Není-li v elektronickém obchodě pro konkrétní zboží uvedena jiná lhůta, činí lhůta k dodání 5 pracovních dní. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. Pokud kupující se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit.
  4. Převzetí zboží potvrzuje kupující svým podpisem na průvodním dokladu nebo dodacím listu. Kupující, je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Kupující je povinen zboží bez zbytečného odkladu po převzetí s odbornou péčí zkontrolovat a podat Prodávajícímu zprávu o případných zjištěných vadách zprávu bezodkladně poté, co vady zjistil, jinak nemůže být právo z vady, která mohla být takto zjištěna, přiznáno.
  5. Bezdůvodné odmítnutí převzetí zboží není důvodem pro zrušení smlouvy; kupující je povinen uhradit sjednanou kupní cenu i náklady na dopravu zboží s tím, že Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím také úhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s pokusem opakované o dodání zboží kupujícímu a nákladů na uskladnění nepřevzatého zboží.
 6. Odpovědnost za vady, záruční doba
  1. Není-li v elektronickém obchodě či v přiloženém záručním listu uvedeno u daného produktu jinak, činí záruční doba 24 měsíců.
  2. U produktu, u něhož nabídka Prodávajícího v elektronickém obchodě výslovně zahrnuje také „Prodloužená záruka 3 roky“ (dále jen „Zboží PZ“), poskytuje Prodávající prodlouženou záruční dobu 36 měsíců, a to tehdy, když jsou splněny všechny následující podmínky:
  3. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím a případně se prodlužuje o dobu, po kterou je zboží v záruční opravě.
  4. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.
  5. Nároky z vad zboží lze uplatnit v sídle Prodávajícího, a to písemně, nebo osobně v provozní době. Kupující je při reklamaci povinen pravdivě, úplně a srozumitelně popsat reklamovanou vadu, předložit záruční list a doklad o dodání a poskytnout kontaktní údaje pro účely komunikace o vyřízení reklamace.
 7. Garance vrácení peněz
  1. U produktu, u něhož nabídka Prodávajícího v elektronickém obchodě výslovně zahrnuje také „Garanci vrácení peněz“, je kupující oprávněn do 14 dnů ode dne dodání odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy, avšak takové odstoupení není účinné, pokud nejsou současně splněny všechny následující podmínky:
   1. odstoupení je písemné, je podepsané kupujícím (nebo osobou oprávněnou jednat jeho jménem), obsahuje platebního spojení kupujícího pro účely vrácení uhrazené ceny převodem na účet a je doručeno Prodávajícímu,
   2. kupující současně s odstoupením předá Prodávajícímu zboží, kterého se odstoupení týká, včetně veškerého příslušenství, dokumentace a úplného originálního balení, přičemž zboží nesmí být poškozené a nesmí vykazovat známky použití či opotřebení, a
   3. kupující dosud nezažádal o aktivaci a Prodávající mu nevydal registrační kód k produktu, jde-li o zboží, u něhož je k plnohodnotnému užívání nutné kupujícímu registrační kód vydat.
  2. Na základě účinného odstoupení je Prodávající povinen vrátit kupujícímu uhrazenou cenu za zboží, kterého se odstoupení týká, do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení, a to převodem na účet, který je uveden v odstoupení.
 8. Uživatelská podpora
  1. Sjedná-li zákazník s Prodávajícím k počítačovému programu, k němuž si od Prodávajícího zakoupil licenci, také poskytnutí služby uživatelské podpory, zavazuje Prodávající poskytovat kupujícímu po stanovenou dobu uživatelskou podporu následujícími způsoby:
   1. tvorba a zpřístupnění aktualizačního souboru způsobem uvedeným v ustanovení 8/2;
   2. poskytování konzultací způsobem uvedeným v ustanovení 8/3 této smlouvy; a
   3. zapůjčení náhradní docházkové čtečky způsobem uvedeným v ustanovení 8/4 této smlouvy.
  2. Prodávající se zavazuje vytvářet aktualizační soubory počítačového programu v návaznosti na vývoj právních předpisů tak, aby výstupy počítačového programu odpovídaly účelu, pro který je počítačový program určen, a to zpravidla bez zbytečného odkladu poté, co k relevantní změně právních předpisů dojde. Takto vytvořené aktualizační soubory se Prodávající zavazuje kupujícímu zpřístupňovat, a to pomocí tlačítka „Aktualizace z internetu“ přímo z programu, které stáhne rozmnoženinu aktualizačního souboru z veřejné datové sítě Internet. Aktualizační soubor lze úspěšně stáhnout, pouze pokud je v programu zadán registrační kód, který vydá Prodávající kupujícímu nejpozději do pěti pracovních dnů následujících po dni uhrazení odměny podle kapitoly 8/6 těchto podmínek. Pořízením a instalací aktualizačního souboru se tento aktualizační soubor stává součástí počítačového programu.
  3. Prodávající se zavazuje poskytovat kupujícímu poradenství a konzultace týkající se vzniklých problémů při instalaci, nastavení, užívání nebo aktualizaci počítačového programu (dále jen „uživatelská podpora“), a to telefonicky na lince 543 213 606 v pracovních dnech v době od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, nebo elektronickou poštou na adrese servis@alveno.cz, přičemž je povinen odpovědět na podnět kupujícího vždy nejpozději v pracovní den následující po obdržení podnětu kupujícího.
  4. Prodávající se zavazuje pro případ reklamace nebo závady docházkové čtečky dodané kupujícímu Prodávajícím, kterou kupující s počítačovým programem užívá, zapůjčit kupujícímu na dobu trvání takové reklamace nebo servisní opravy náhradní docházkovou čtečku stejného nebo obdobného typu; náhradní čtečka bude odeslána kupujícímu nejpozději druhý pracovní den od doručení reklamace nebo žádosti o servisní opravu Prodávajícímu. Kupující je povinen náhradní čtečku vrátit Prodávajícímu nejpozději do 7 dní od skončení reklamace nebo provedení opravy, a to ve stavu, v jakém náhradní čtečku převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
  5. Kupující je povinen poskytovat Prodávajícímu k plnění jeho povinností podle této smlouvy nezbytnou součinnost; po dobu, po kterou je kupující v prodlení s poskytováním nezbytné součinnosti, neběží Prodávajícímu lhůty k plnění jeho povinností z uživatelské podpory.
  6. Odměna za uživatelskou podporu na každých 12 měsíců je stanovena ve výši 15% z ceny počítačového programu bez DPH, za kterou kupující od Prodávajícího nabyl licenci k užívání počítačového programu. V případě, že se uživatelská podpora poprvé sjednává v době, kdy od nabytí licence k užívání počítačového programu uplynulo více než dvanáct měsíců, nebo v případě, že se uživatelská podpora sjednává po uplynutí více než dvanácti měsíců od skončení dřívější smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, jejímž předmětem bylo poskytování uživatelské podpory k počítačovému programu, navyšuje se odměna o poplatek za zavedení služby ve výši 15% z ceny počítačového programu bez DPH, za kterou kupující od Prodávajícího nabyl licenci k užívání počítačového programu.
  7. Ke všem úhradám stanoveným podle předchozího bodu bude připočítána DPH v zákonné výši.
  8. Termín a způsob platby pro období prvních 12 měsíců je stanoven v příslušné objednávce. Pro každé další případné období 12 měsíců bude odměna hrazena bezhotovostně na základě nabídky na prodloužení podpory zasílané Prodávajícím kupujícímu poštou (případně e-mailem) nejpozději 15 dnů před koncem aktuálního 12-timěsíčního období; platební údaje budou v této nabídce uvedeny.
  9. Ujednání o poskytování uživatelské podpory představuje samostatnou smlouvu, plně oddělitelnou od ustanovení o prodeji zboží v elektronickém obchodě.
  10. V případě, že kupující v souladu s nabídkou na prodloužení podpory podle bodu 8/8 a před uplynutím dosavadního období poskytování podpory uhradí Prodávajícímu celou částku odměny pro období dalších 12 měsíců, poskytování služby podpory se o tuto dobu prodlužuje. Takto lze dobu poskytování podpory prodloužit i opakovaně.
 9. Zpracování osobních údajů
  1. V případě, že kupující je fyzickou osobou, jsou Prodávajícím zpracovávány jeho osobní údaje ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“) účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce.
  2. Bez ohledu na to, zdali je kupující fyzickou či právnickou osobou, mohou být Prodávajícím též zpracovávány osobní údaje zaměstnanců kupujícího ve smyslu GDPR, účinném od 25. 5. 2018, a to v pozici správce. Prodávající v pozici správce zpracovává ty osobní údaje, které kupující poskytnul při uzavírání smlouvy, respektive při vyplnění registračního formuláře, a to s ohledem na nezbytnost takového zpracování pro splnění smlouvy, a tedy poskytnutí smluvených služeb.
  3. Prodávající dále zpracovává uvedené osobní údaje a údaje o způsobech využívání svých služeb kupujícím na základě svých oprávněných zájmů pro marketingové účely související s poskytováním svých služeb.
  4. Poskytnutí uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem Prodávajícího. Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu 5 let od ukončení trvání smluvního vztahu mezi Prodávajícím a kupujícím, a to pro případné určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  5. Prodávající nepředá osobní údaje kupujícího žádným dalším příjemcům.
  6. Kupující má v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů právo:
   • žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů;
   • požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů;
   • požádat při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy, aby osobní údaje byly opraveny, doplněny nebo vymazány, případně jejich zpracování omezeno;
   • vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu;
   • být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů a to tehdy, pokud je pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro jeho práva a svobody.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách elektronického obchodu www.dochazkove-systemy.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno v elektronickém obchodě v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.