Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ať už jste našimi stálými zákazníky nebo jste navštívili naše stránky www.dochazkove-systemy.cz poprvé, může z naší strany dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Rádi bychom Vás však ubezpečili, že ochrana Vašeho soukromí bude vždy naší prioritou, při zpracování osobních údajů se řídíme platnou právní úpravou a dbáme na jejich maximální bezpečnost. Níže naleznete informace mimo jiné o tom, jaké údaje o Vás máme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme.

 

Identita správce a jeho kontaktní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme v pozici jejich správce, naše identifikační a kontaktní údaje jsou následující:

 

Správce:IRESOFT s.r.o.
IČ:262 97 850
Sídlo:Purkyňova 99, Brno, 612 00
Zapsán pod sp. zn.:C 42453 u Krajského soudu v Brně
WWW:www.iresoft.cz
Email:gdpr@iresoft.cz


Podmínky používání internetových stránek

Obecná ustanovení

Provozovatelem internetových stránek www.dochazkove-systemy.cz je společnost IRESOFT s.r.o., se sídlem Cejl 37/62, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 26297850, zapsaná pod sp. zn. C 42453 u Krajského soudu v Brně (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.

Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.dochazkove-systemy.cz (dále jen „Podmínky“). Internetové stránky www.dochazkove-systemy.cz jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání se řídí těmito podmínkami.

 

Způsob používání

Uživatel se zavazuje, že se při používání stránek www.dochazkove-systemy.cz bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a těmito podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek www.dochazkovesystemy.cz nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů,
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy (fake) za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů,
 • pokoušet se získat přístup k těm částem stránek www.dochazkovesystemy.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti,
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující platné právní předpisy České republiky či Evropské Unie.

 

Omezení odpovědnosti provozovatele

Obsah internetových stránek www.dochazkove-systemy.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.

Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.dochazkove-systemy.cz.

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.dochazkove-systemy.cz.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.dochazkove-systemy.cz.

 

Odkazy na tyto webové stránky

Protože odkazy považujeme za užitečné, umožňujeme Vám vytvářet na jiných webových stránkách odkazy na tyto webové stránky. Pokud není výslovně ujednáno jinak, když poskytnete někomu odkaz na tyto webové stránky, musíte dodržet následující podmínky a všechny příslušné zákony:

 • můžete odkazovat na materiály, ale nesmíte žádné materiály kopírovat,
 • nesmíte vytvářet zdání, že provozovatel poskytuje záštitu nebo je spojen s jakýmikoli webovými stránkami, které na tyto webové stránky odkazují, nebo jakýmikoli produkty, službami či obsahem, který je k dispozici prostřednictvím takové webové stránky,
 • nesmíte vytvářet zkreslenou představu ohledně svého vztahu s provozovatelem,
 • nesmíte prezentovat nepravdivé nebo zavádějící informace o provozovateli či jeho produktech a službách,
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, nesmí obsahovat obsah, který by mohl být považován za urážlivý, kontroverzní nebo proti dobrému vkusu; a
 • webové stránky, které na tyto webové stránky odkazují, smí obsahovat pouze obsah, který je vhodný pro všechny věkové skupiny.

 

Elektronická komunikace

Když navštěvujete tyto webové stránky nebo zasíláte e-maily provozovateli, provádíte elektronickou komunikaci s provozovatelem. Můžeme Vám odpovědět e-mailem nebo umístěním oznámení na tyto webové stránky. Souhlasíte s tím, že veškerá taková oznámení, prohlášení a další komunikace, kterou Vám provozovatel elektronicky poskytne, uspokojí jakékoli právní požadavky na to, aby tato komunikace proběhla písemně.

 

Zpracování osobních údajů

Veškeré zpracování Vašich osobních údajů realizujeme (1) s Vaším souhlasem, nebo (2) jestliže je to nezbytné ke splnění našich smluvních nebo zákonných povinností, nebo (3) k naplnění našich oprávněných zájmů, zejména zajištění chodu těchto stránek, chodu našich produktů a naší společnosti. Podrobné informace o rozsahu a účelech zpracování jsou uvedeny níže.

Vaše data zpracováváme pouze v rámci České republiky, v žádném případě je neprodáváme třetím osobám, ani je nepředáváme nikomu dalšímu, pokud to není nezbytně nutné. Někdy se však může stát, že potřebujeme se zpracováním pomoci, neboť ne všechno umíme sami. V takových případech pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje naši dlouhodobí a důvěryhodní partneři, přísně vázaní smluvními a zákonnými povinnostmi v oblasti ochrany osobních údajů, které si pečlivě vybíráme a průběžně je prověřujeme. Vaše osobní údaje tak vždy zpracovávají výhradně pro účely, za kterými jim je předáváme.

Za každých okolností si však můžete být jisti, že námi zpracovávaná data jsou pod stálou fyzickou, elektronickou a procedurální kontrolou a naše společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracování údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

 

Online kontaktování (chat)

Kontaktujete-li nás přes chatovací okno na našich stránkách, zpracujeme Vámi uvedené osobní údaje výhradně pro účely vyřízení Vašeho dotazu. Veškeré Vaše osobní údaje po přiměřené době smažeme.

 

Online kontaktování (kontaktní formulář)

Prostřednictvím kontaktního formuláře si uložíme Vámi uvedené kontaktní údaje, kdy je prosím nezbytné, abyste uvedli minimálně všechny povinné údaje, abychom se k Vašemu dotazu mohli vyjádřit. Veškeré ostatní údaje můžete uvést a nemusíte, přičemž v případě jejich uvedení nám komunikaci s Vámi velmi ulehčíte. Vaše zadané osobní údaje nevyužijeme pro žádné jiné účely a nepředáme je nikomu dalšímu.

 

Naše produkty

Většina našich produktů představují nástroje, které našim klientů umožňují bezpečné a efektivní zpracování osobních údajů, přičemž náš vztah k těmto zpracovávaným údajům se liší od typu technologie využívané pro jednotlivé produkty.

 

On premise produkty

Pakliže od nás využíváte produkt, který funguje na bázi on premise, tak prosím vězte, že vzhledem k tomu, že tyto počítačové programy jsou instalovány a provozovány pouze u Vás a na Vaší vlastní infrastruktuře, a ani jinak nedochází při užívání počítačových programů Vámi z naší strany ke zpracování osobních údajů, nevystupujeme ve vztahu k osobním údajům zpracovávaným díky těmto produktům (počítačovým programům) zásadně v pozici zpracovatele. Z uvedeného vyplývá, že odpovědnost za zajištění adekvátní ochrany osobních údajů nesete v plném rozsahu Vy, kdy zejména musíte zajistit splnění veškerých s tím spojených povinností, tj. v prvé řadě povinností vyplývajících z platné a účinné právní úpravy. S ohledem na způsob provozování těchto on premise produktů tak berte prosím na vědomí, že z naší pozice ani nemůžeme nést odpovědnost za bezpečnost osobních údajů zpracovávaných těmito počítačovými programy Vámi.

 

Cloudová řešení

V případě, že od nás již využíváte cloudové řešení některého z našich produktů, případně se pro jejich pořízení teprve rozhodnete, tak mějte na paměti, že u těchto produktů dochází k jejich poskytování prostřednictvím tzv. cloud computingu. Cloud computingem se rozumí podoba služby, díky níž jsou servery, úložiště, a samotné aplikace dostupné vzdáleně na síti a nezatěžují tak hardware ani software Vašich zařízení, s nimiž do služby vstupujete. Údaje, které pomocí našich cloudových produktů zpracováváte, tak zcela nebo částečně automatizovaným způsobem shromažďujeme a ukládáme na cloudu, díky čemuž jsou dané údaje pro Vás kdykoli dostupné, a Vy tak můžete kdykoli s produktem pracovat a provádět individuální či hromadné ukládání, doplňování, upravování či odstraňování zpracovávaných údajů. Za podmínek uvedených v konkrétní licenční smlouvě pro jednotlivé produkty, tak údaje na cloudu zálohujeme a v případě potřeby takto zálohovaná data za sjednaných podmínek též obnovujeme.

Pokud tedy využíváte našich cloudových služeb, tak vlastníte práva k datům, jež prostřednictvím těchto programů zpracováváte, a to jakožto správce osobních údajů. Veškeré zpracovávání osobních údajů a dalších dat, které během využívání produktu uskutečníte, musí být v souladu s platnými zákony. Jinými slovy, toliko Vy musíte zajistit, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením GDPR. V souladu s výše uvedeným vystupujeme vůči zpracovávaným údajům na cloudu v pozici zpracovatele, kdy našim úkolem je zpracovávat veškeré osobní údaje, které do cloudu v rámci užívání daného produktu uložíte, a to vždy pouze dle Vašich pokynů a pouze pro Vás. Zpracování osobních údajů ve smyslu předchozí věty tak z naší strany probíhá výlučně za účelem umožnění řádného užívání cloudové služby zákazníkem, kdy my k Vašim datům nemáme přímý samostatný přístup a s těmito daty nikterak libovolně nepracujeme. Konečně, co se týče technického zabezpečení těchto cloudových služeb, tak provozovateli námi využívaných cloudů jsou České Radiokomunikace a.s., se sídlem Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6, kdy si můžete být jisti, že i díky nim jsou Vaše data řádně zpracována a plně v souladu s GDPR. Více podrobností prosím vizte na www.cra.cz/gdpr.

Abychom mohli naše produkty a služby neustále zlepšovat a vyvíjet v souladu s aktuálními požadavky klientů zasíláme jednou za půl roku Dotazník spokojenosti našim klientům resp. konkrétním kontaktním osobám, které u jednotlivých zákazníků evidujeme. Jeho vyplnění není povinné. Každé zpětné vazby si však velice ceníme a vždy se v největší možné míře snažíme do našeho vývoje reflektovat Vámi uvedené poznatky. Vyplněné dotazníky tak uchováváme v našem interním systému do doby, než se vypořádáme v rámci našeho vývoje s veškerými připomínkami a komentáři.

V případě potřeby poskytujeme i osobní asistenci přímo v sídle zákazníka, o čemž se vyhotovuje listinný protokol. Jeho součástí jsou kromě konkrétní specifikace účelu návštěvy i identifikační údaje konkrétní fyzické osoby, jež je oprávněna za svého zaměstnavatele v dané záležitosti jednat. Tyto protokoly následně uchováváme v archivu nejméně po dobu trvání smluvního vztahu s konkrétním zákazníkem, nejdéle však 5 let od skončení plnění smlouvy.

Všichni naši zaměstnanci a další osoby, které v rámci plnění svých oprávnění a povinností budou přicházet do styku s osobními údaji, které pomocí našich produktů zpracováváte, případně které nám poskytnete v návaznosti na naše související služby (jako např. asistenční servis či zaslání dotazu přes náš webový formulář), jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů. Můžete si tak být jisti, že i v tomto ohledu jsou Vaše data náležitě chráněna.

Konečně na základě našeho oprávněného zájmu Vám budeme v souvislosti se zakoupeným produktem na vybrané emailové adresy Vašich zaměstnanců či zástupců obchodní sdělení. Jedná se nejčastěji o informace týkající se update zakoupeného systému, nabídka školení (o tomto prosím vizte podrobnosti níže) či nabídka rozšířených služeb. Vždy však máte možnost zasílání obchodních sdělení jednoduše odmítnout, díky čemuž nebudeme i nadále danou emailovou adresu v seznamu pro obchodní sdělení evidovat. Při koupi nového produktu (popř. i u stávajících produktů) máte zároveň kdykoli možnost si zvolit, zda máte zájem o zasílání novinek a v jakém rozsahu.

 

Školení

V průběhu roku pořádáme celou řadu školení pro své zákazníky. Často se tak děje např. v případě větších aktualizací našich produktů nebo při legislativních změnách, které mohou naše klienty ve větší míře zasáhnout. Školíme ale i pravidelně ta témata, která naše klienty nejvíce tíží. V souvislosti tak s touto agendou zasíláme svým klientům informační zprávy o plánovaných školeních a v případě jejich přihlášení, zpracováváme identifikační údaje konkrétních účastníků těchto školení, včetně jejich pozice u daného klienta, právnické osoby, která je jeho zaměstnavatelem. S klienty v případě účasti jejich zaměstnanců na školení dále rovněž komunikujeme v souvislosti s fakturací.

Za účelem doložení faktické přítomnosti daného pracovníka evidujeme jeho účast prostřednictvím účastnické listiny, kde vyžadujeme jeho podpis. Během samotného průběhu školení zpravidla nevyhotovujeme žádné fotografie či videa. Mělo by-li se však tak stát, budeme každého z účastníků o této skutečnosti předem řádně informovat.

Konečně nejen z důvodu následného vyhotovení certifikátu prokazující úspěšné absolvování účastníka na školení a ale i z důvodu našich oprávněných zájmů zejména za účelem ochrany našich práv, tj. doložení náležitého průběhu celého školení, zpracováváme údaje každého z účastníků i po ukončení školení, a to ve lhůtě nejdéle tří let od data školení.

 

Cookies a další podobné technologie

Na našich stránkách používáme soubory cookies, což jsou malé textové soubory umístěné na Vašem zařízení, které nám umožňují Vaše zařízení poznat při Vaší další návštěvě.

Souborů cookies existuje mnoho druhů a slouží rozdílným účelům.

Podle toho, kdo soubory cookies na Vaše zařízení ukládá a dále s nimi pracuje, se cookies dělí na soubory cookies první strany, které vytváří přímo daná internetová stránka, tedy my. Tyto soubory slouží zejména k zajištění správného fungování těchto stránek. Cookies třetích stran nejčastěji slouží marketingovým účelům, ale umožňují rovněž sdílet obsah sociálních sítí nebo vkládat videa. Podrobnosti jsou uvedeny níže pro jednotlivé soubory cookies, které používáme.

 

Nastavení cookies na Vašem prohlížeči

Všechny kategorie i konkrétní jednotlivé cookies si můžete vždy nastavit v příslušném nastavení ve Vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, může se stát, že internetové stránky nebudou správně fungovat nebo můžete být například nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky. Nejsou-li některé cookies na stránkách povoleny, můžete se tak setkat s různými potížemi.

 

Nezbytné cookies

Jejich ukládání je nutné pro funkčnost našich stránek a ukládají se v nich mimo jiné informace nezbytné pro zabezpečení uživatelských účtů, fungování navigace na našich stránkách, umožňují zabezpečený přístup do soukromých částí našeho webu registrovaným uživatelům apod.

Bez těchto souborů nemohou naše stránky řádně fungovat, jinými slovy bychom Vám nemohli poskytnout naše služby. Zpracování nezbytných cookies tedy není podmíněno Vaším souhlasem.

Tyto soubory cookies o Vás neshromažďují žádné informace využitelné pro marketingové ani jiné než uvedené účely.

Přestože Vám to nedoporučujeme, můžete i tak ukládání těchto cookies zabránit, a to opuštěním našich stránek nebo změnou nastavení ve svém prohlížeči. Všechny moderní internetové prohlížeče Vám totiž umožňují změnit nastavení ukládání cookies souborů, a to například tak, aby docházelo k přijímání všech souborů cookies, aby nedocházelo k přijímání cookies od třetích stran, nebo aby nedocházelo k vytváření a ukládání žádných souborů cookies. Pokud zvolíte poslední možnost, funkčnost Vámi navštěvovaných stránek včetně této bude značně omezena.

 

Preferenční cookies

Umožňují Vám si naše stránky přizpůsobit Vašim potřebám. Díky nim mohou být Vaše další návštěvy příjemnější a produktivnější, protože už budeme vědět třeba to, zda jste nám dali souhlas s ukládáním souborů cookies, jak máte na našich stránkách nastaveno vyhledávání, jak jste si nastavili účet, zda máte nějaké zboží v košíku atd.

Podobně jako nezbytné cookies soubory, ani preferenční cookies neobsahují informace, které by mohly být použity pro marketingové účely.

 

Analytické cookies

Sbírají informace o prohlížení našich stránek a následně, v jejich anonymizované podobě s nemožností Vás zpětně jakýmkoliv způsobem identifikovat, nám pomáhají porozumět tomu, jakým způsobem si naše stránky jejich návštěvníci prohlížejí. Získané informace používáme k tomu, abychom stránky co nejvíce přizpůsobili Vašim potřebám.

K provádění analýzy používáme nástroj Google Analytics od společnosti Google, která však nemá přístup k Vašim údajům v jejich neanonymizované podobě.

 

Reklamní cookies

Sbírají informace o tom, které naše produkty Vás zaujaly a umožňují nám nebo našim reklamním partnerům zobrazovat na této nebo jiných stránkách reklamu, která by pro Vás mohla být více relevantní. Díky těmto cookies také můžeme limitovat počet zobrazení naší reklamy na Vašem zařízení a měřit efektivitu našich reklamních kampaní.

 

Práva spojená se zpracováním osobních údajů

Předně máte právo nás žádat o informace o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelu, době a povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Potřebné základní informace naleznete výše, rádi Vám však zodpovíme jakékoliv Vaše další otázky.

Dále máte právo požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud se rozhodnete svého práva využít, poskytneme Vám kopii zdarma do 30 dnů.

Změní-li se některý z Vašich námi zpracovávaných osobních údajů, máte právo, aby byl tento údaj upraven. V takovém případě nám, prosím, dejte vědět a my uděláme vše pro to, aby byly Vaše osobní údaje opraveny či doplněny.

Při naplnění podmínek stanovených relevantními právními předpisy máte právo požádat, aby Vaše osobní údaje byly vymazány, případně jejich zpracování omezeno.

Pokud by přes naše bezpečnostní opatření došlo k porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a bylo by pravděpodobné, že daný případ porušení bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, budeme Vás o tom neprodleně informovat a uděláme vše pro to, abychom jakýmkoliv negativním následkům zabránili.

Vždy také můžete vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, případně také podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož internetové stránky naleznete na www.uoou.cz.